Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERKEERSSCHOOL FRANK JANSSEN

Artikel 1. Algemeen
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, diensten, mededelingen, adviezen, aanvaardingen, leveringen, uitvoeringen en werkzaamheden en verdere overeenkomsten van de rijschool, behoudens indien en voor zover de rijschool schriftelijk anders verklaart.
1.2. In alle gevallen, waarin door de rijschool van een bepaling deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
1.3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. De rijschool is eerst gebonden nadat door haar of haar medewerkers gedane toezeggingen schriftelijk zijn bevestigd.
1.4. Elke opdracht dan wel inschrijving die door de rijschool aan de cursist is bevestigd, wordt door haar als bindend beschouwd tenzij de bevestiging binnen 5 dagen na ontvangst schriftelijk wordt weersproken.
1.5 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de cursist wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.6. Als deze voorwaarden wijzigen, wordt dit gepubliceerd op onze website.

Artikel 2. Verplichtingen rijschool
De rijschool is verplicht er zorg voor te dragen dat:
2.1. de rijles wordt gegeven door een gekwalificeerde instructeur die voldoet aan de eisen die worden gesteld in de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM);
2.2. de volledige tijdsduur van de rijles wordt benut ten bate van het rijonderricht;
2.3. de cursist zoveel mogelijk rijdt in dezelfde auto (of een gelijkwaardig type) en zal in principe ook het rijexamen in die auto afleggen;
2.4 de aanvraag voor het rijexamen c.q. de tussentijdse toets door de rijschool – onder voldoening van de daarvoor geldende bedragen en onder overlegging van de benodigde bescheiden – daadwerkelijk is ingediend bij bevoegde instantie, uiterlijk drie weken na de datum waarop in overleg met de leerling is besloten dat het rijexamen c.q. de tussentijdse toets kan worden aangevraagd en waarop de cursist de kosten van het examen c.q. de tussentijdse toets aan de rijschool heeft voldaan;
2.5. de cursist wordt gewezen op het feit dat eventuele medische klachten of tekortkomingen, waarvan hij/zij redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen, van invloed kunnen zijn op de aanvraag en het doen van een examen.
2.6. alle noodzakelijke (bedrijfs)verzekeringen aanwezig zijn;
2.7. de cursist wordt gewezen op het feit dat, zodra er sprake is van een ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen, hij/zij aan de rijschool hiervan melding moet maken.
2.8. de cursist wordt gewezen op het feit dat op grond van de verblijfsstatus wordt bepaald of een rijbewijs kan worden afgegeven.

Artikel 3. Verplichtingen cursist
3.1. De cursist is verplicht om alle aanwijzingen van de instructeur tijdens de rijlessen op te volgen;
3.2. De cursist dient zich te houden aan de afgesproken tijd, datum en plaats voor de rijles (door de rijschool wordt een wachttijd van 15 minuten in acht genomen) en bij niet verschijnen op het afgesproken lesuur zonder tijdige afzegging, de volledige lesprijs te voldoen.
3.3 Bij een eventuele verhindering zal de cursist dit persoonlijk en tijdig en minimaal 24 uur voor de rijles, aan de rijschool melden. In dat geval worden geen kosten in rekening gebracht, en wordt een andere afspraak voor de les gemaakt, die door de rijschool wordt bevestigd.
3.4. Een rijles die binnen 24 uur wordt afgezegd, wordt altijd volledig in rekening gebracht. Een te laat afgezegde rijles wordt alleen niet in rekening gebracht bij een plotseling ontstane ernstige ziekte waardoor ziekenhuisopname noodzakelijk is, plotseling gebeurd ernstig ongeval (ziekenhuisopname) of overlijden van de cursist of zijn/haar huisgenoot of familielid in de 1e of 2e graad.
3.5. Voor de aanvraag van het praktijkexamen, tussentijdse toets of andere deeltoets dient de cursist de rijschool eenmalig te machtigen via www.mijn.cbr.nl.
3.6. Voordat met de rijopleiding wordt aangevangen dient de cursist alle relevante informatie te verstrekken over zijn/haar medische en/of psychische situatie en medicijn- alcohol- en/of drugsgebruik, die invloed kunnen hebben op de lessen en de rijvaardigheid of rijbevoegdheid. Indien dit tijdens de rijopleiding verandert, dient dit direct gemeld te worden bij de rijschool.
3.7. De cursist verplicht zich het met de rijschool overeengekomen lesschema, zoals bijvoorbeeld de aan te leren lesonderdelen en het aantal te volgen rijlessen per week, tot aan de datum van ieder onderzoek c.q. examen, na te komen.
3.8. De cursist dient er zorg voor te dragen dat hij/zij bij de praktijk- en theorie-examens van de bevoegde instantie over de benodigde bescheiden beschikt. De rijschool is niet aansprakelijk voor de gevolgen indien de cursist geen examen kan doen als gevolg van het ontbreken van de benodigde bescheiden.
3.9. Indien er sprake is van ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen, dan is de cursist verplicht hiervan melding te maken aan de rijschool. Indien de cursist nalaat dit te vermelden, dan is de rijschool hiervoor niet aansprakelijk.

Artikel 4. Betaling van losse lessen en losse lesonderdelen
4.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is de cursist verplicht het overeengekomen bedrag voor de losse praktijk- en theorieles contant te voldoen. De kosten van de leerboeken en ander lesmateriaal ten behoeve van de praktijk- en /of theorielessen dienen bij aflevering contant te worden voldaan, of van te voren op de bankrekening van de rijschool te zijn bijgeschreven, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
4.2 De rijschool is gerechtigd tijdens de duur van de lesovereenkomst de lesprijs aan te passen.
De cursist heeft in dat geval het recht om de lesovereenkomst schriftelijk te ontbinden, van welke bevoegdheid hij/zij gebruik kan maken tot 2 weken na kennisneming van de prijswijziging.
4.3. Indien een rijles niet contant wordt voldaan aan de instructeur, dan dient de rijles per minimaal 2 lessen vooruit te worden overgemaakt op de bankrekening van de rijschool. Indien na veertien dagen geen betaling is ontvangen door de rijschool, is de cursist in verzuim. Hij/zij ontvangt een aanmaning en de rijschool is gerechtigd een rentevergoeding ad 1% per maand in rekening te brengen, te rekenen vanaf 2 weken nadat de vordering is ontstaan. De rijschool kan besluiten om de rijlessen stop te zetten tot de betaling is ontvangen.
4.4. Indien de cursist na aanmaning in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te voldoen, dan zal het bedrag worden verhoogd met incassokosten. De incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van het verschuldigde bedrag.
4.5. Bij niet-tijdige betaling door de cursist heeft de rijschool het recht om de betreffende overeenkomst en alle verdere overeenkomsten tussen partijen gesloten, doch niet of slechts ten dele uitgevoerd, op te schorten of te ontbinden, althans als ontbonden te beschouwen zonder gerechtelijke tussenkomst en onverminderd het recht tot het vorderen van vergoeding van schade, gederfde winst en interest.
4.6. De cursist kan dan aan die overeenkomst geen enkel recht meer ontlenen, terwijl eventuele betalingsregelingen zijn vervallen en betaling van reeds uitgevoerde opdrachten terstond en integraal is verschuldigd. Tevens komen eventuele overeengekomen kortingen te vervallen.

Artikel 5. (Betaling van) lespakketten
5.1 De lespakketten waarbij zowel een aantal lessen als examens zijn inbegrepen, dienen vooruit betaald te worden. Dit kan in 1 keer of in meerdere termijnen. De 1e termijn is verschuldigd bij de 1e rijles of bij ontvangst van de lesovereenkomst. Dit geldt ook bij betaling in 1 keer. De 2e en 3e termijn telkens 5 lessen later, tenzij er vaker gelest wordt. Als er bijv. 2x in de week gelest wordt, dient er 2x zo snel betaald te worden, bij 3x in de week 3x zo snel etc. .
5.2 Pakketten die alleen een aantal lesuren bevatten, zijn vooruit en in 1x verschuldigd.
5.3. Pakketten moeten altijd compleet worden betaald. Er wordt geen restitutie verleend en ook worden er geen pakketonderdelen gerestitueerd. De enige uitzondering staat bij artikel 7.2.
5.4. Indien na veertien dagen geen betaling is ontvangen door de rijschool, is de cursist in verzuim.
Hij/zij ontvangt een aanmaning en de rijschool is gerechtigd een rentevergoeding ad 1% per maand in rekening te brengen, te rekenen vanaf 2 weken nadat de vordering is ontstaan. De rijschool kan besluiten om de rijlessen stop te zetten tot de betaling is ontvangen. Zie verder ook artikel 4.4 t/m 4.6.
5.5. De pakketonderdelen zullen niet tussentijds in prijs verhoogd worden, zolang er nog gebruik gemaakt wordt van de lessen in het pakket. Hiervan kan worden afgeweken bij de tussentijdse verhoging van examengelden, vastgesteld door het ministerie.
5.6. Het aantal rijlessen in de pakketten is vaak niet voldoende. Er wordt dus niet automatisch na het aantal lessen van het pakket een praktijkexamen aangevraagd. Indien nodig zullen er extra lessen genomen dienen te worden alvorens het praktijkexamen kan worden aangevraagd.

Artikel 6. (Aanvraag) examens en tussentijdse toets
6.1.Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, dienen de kosten ten behoeve van de examenaanvraag contant of per bankoverschrijving en gelijktijdig met de invulling van de benodigde bescheiden en de eigen verklaring aan de rijschool te worden voldaan.
6.2. Indien het examen of de tussentijdse toets geen doorgang vindt wegens afwezigheid van de cursist omdat hij/zij verzuimd heeft zijn/haar verhinderdata bij de aanvraag van het examen op te geven, draagt de cursist zelf de verantwoordelijkheid voor alle daaruit voortvloeiende kosten. Ook als de tussentijdse toets of het examen niet doorgaat omdat de cursist te laat verschijnt, is de cursist verantwoordelijk voor de (financiële) gevolgen.
6.3. De rijschool is na mondelinge of schriftelijke aankondiging gerechtigd tussentijdse prijswijzigingen van het theorie-examen, dan wel het praktijkexamen en de tussentijdse toets door te berekenen.
6.4. Voor het rijexamen c.q. tussentijdse toets wordt een rijles gepland van minimaal 1 uur, waarin ook naar het examencentrum wordt gereden. De cursist die na het rijexamen c.q. tussentijdse toets thuisgebracht wil worden, is hiervoor geen kosten verschuldigd.
6.5. Indien de daartoe bevoegde instantie het rijexamen c.q. tussentijdse toets wegens slechte weersomstandigheden op de afgesproken datum en tijd geen doorgang laat vinden, wordt de cursist in staat gesteld om het rijexamen c.q. tussentijdse toets z.s.m. in te halen. Aan het nieuwe examen c.q. tussentijdse toets zijn geen kosten verbonden. De afgesproken les voor het examen c.q. tussentijdse toets is wel verschuldigd.
6.6. Bij onvoldoende rijvaardigheid van de cursist (ter beoordeling van de instructeur) kan de rijschool besluiten het (her)examen c.q. tussentijdse toets te weigeren of uit te stellen, zie artikel 3.7.
6.7. De cursist dient op de hoogte te zijn van de examenvoorwaarden zoals het CBR / BNOR deze hanteert.

Artikel 7. Beëindigen van de lesovereenkomst
7.1. Indien de overeenkomst niet voor een aantal lessen is aangegaan (dus bij losse lessen), hebben zowel de rijschool als de cursist het recht om de lesovereenkomst tussentijds te beëindigen. Er dient daarbij een opzegtermijn van een maand in acht te worden genomen en wel tegen de eerste dag van een kalendermaand. In onderling overleg kan van deze termijn worden afgeweken. Indien er sprake is van een reeds vooruitbetaald bedrag heeft de cursist in dit geval recht op restitutie van een eventueel vooruitbetaald bedrag, onder aftrek van het reeds aan de bevoegde instantie betaalde examengeld, reeds genoten rijlessen alsmede administratiekosten. De cursist is niet verplicht gedurende deze opzegtermijn lessen te volgen, mits is voldaan aan het gestelde in artikel 3.
7.2. Is de overeenkomst aangegaan voor een vast aantal lessen (dus bij een pakket), dan kan de cursist deze alleen beëindigen om zulke dringende redenen (ernstig ongeval, ernstige ziekte of overlijden van de cursist), dat van hem redelijkerwijs niet verwacht kan worden deze voort te zetten. Bij beëindiging om dringende redenen heeft de leerling recht op restitutie van het vooruitbetaalde bedrag onder aftrek van de reeds gebruikte lessen, alsmede de prijs van 1 lesuur, alsmede de administratiekosten, alsmede het door de rijschool al afgedragen examengeld. De cursist of zijn/haar gemachtigde of nabestaande dient hiertoe binnen 1 maand na het ontstaan van de dringende reden een schriftelijk verzoek bij de rijschool in te dienen.
7.3. De rijschool kan de lesovereenkomst slechts beëindigen om dusdanig dringende redenen, dat van de rijschool onmogelijk verwacht kan worden deze te continueren onder de terugbetaling aan de cursist van die (les)gelden waarvoor de rijschool nog niet heeft gepresteerd.
7.4. De lesovereenkomst wordt onmiddellijk ontbonden door het eventueel overlijden van de cursist.
7.5. Indien de cursist 3 maanden lang geen praktijklessen heeft gevolgd, vervallen alle tegoeden van lessen en examens. Dit geldt zowel bij losse lessen als bij pakketten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 8. Vrijwaring
De rijschool vrijwaart de cursist voor aanspraken van derden als gevolg van botsingen, aan- of overrijdingen tijdens de rijles, alsmede tijdens de tussentijdse toets en het praktijkexamen tenzij;
– de cursist zich zodanig misdraagt dat ondanks ingrijpen van de instructeur c.q. de examinator de verkeersovertreding of aanrijding plaatsvindt;
– de cursist tijdens de rijles, tussentijdse toets of praktijkexamen onder invloed is van verdovende middelen, alcohol, of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden en dat na een overtreding of aanrijding blijkt;
– de cursist een ontzegging van de rijbevoegdheid is opgelegd en dat heeft verzwegen.
– de cursist onjuiste gegevens heeft verstrekt of verzwegen over zijn of haar medische beperkingen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van de rijschool is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor is verzekerd en waarvoor daadwerkelijke dekking wordt verleend. De rijschool is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte kosten en/of schade die voortvloeit uit of verband houdt met de lesovereenkomst.


Contactgegevens

Like ons op Facebook

Facebook Pagelike Widget